Jachthaven reglement

Algemeen:

 

Art.1  Dit reglement is van toepassing op elke gebruiker van het

door de “Y.M.” gehuurde gedeelte van Merelbeke verder te noemen: de Jachthaven.Art.2  De jachthaven is uitsluitend bestemd voor het verstrekken

van ligplaatsen aan pleziervaartuigen van leden en bezoekers.


Art.3  Teneinde de orde, de rust en de veiligheid in de jachthaven te  kunnen waarborgen,

          dient elke gebruiker de volgende regels in acht te nemen:


a. Verwacht wordt, dat aan medegebruikers geen aanstoot wordt gegeven door

     gedrag in het algemeen, kleding, enz. of door het verstoren van de rust en de             

     orde.  Zo mogen spelende radio’s niet op een ander schip hoorbaar zijn.  Het

     slaan van vallen tegen masten moet worden voorkomen.  Het havenpersoneel is

     bevoegd zo nodig  voor risico en rekening van de eigenaar voorzieningen

     hiertegen te treffen.

b. Het is niet toegestaan vuilnis of afval op de steigers, op de kade of in de haven te

     werpen.  Buitenboord pompen van olie is evenmin toegestaan.

c. Honden dienen op de steigers aangelijnd te zijn.  Voorkomen dient te worden dat deze

     en andere meegebrachte huisdieren aan de kant hun behoefte doen.  Mocht dit

     onverhoopt toch gebeuren dan is de begeleider / eigenaar van het dier

               gehouden de verontreiniging terstond op te ruimen.

d. Het aanbrengen of doen aanbrengen van reklame op, aan, of in, alsook het te

     koop aanbieden van een vaartuig d.m.v. een aankondiging erop in welke vorm

     dan ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het bestuur.

e. Zwemmen, baden, vissen en het onnodig “ spelvaren “ met zeil-, roei- of bijboten al dan

     niet voorzien van een motor, is niet geoorloofd.

Aqua Power Technics
Tom Coorevits
Van Bignoot
Karel Ghijs too
PSN Automotive
Anelgo Nv
Vuur en vlam
levi-logo-tekst-zwart
Cans & Bottles
DE GRASKONING_20201212_1

f.  Het gebruik van pomptoiletten aan boord dient zoveel mogelijk beperkt te worden.

g. Aan steigers, palen en andere tot de jachthaven behorende zaken mogen geen veranderingen worden aangebracht.  Evenmin mogen

     daaraan voorwerpen worden aangebracht of spijkers worden geslagen, tenzij hiervoor toestemming is verkregen door het bestuur.  Op de

     steigers mogen geen matten of andere bekleding worden gelegd.

h. Reparatiewerkzaamheden aan vaartuigen mogen in de haven slechts worden verricht, indien deze werkzaamheden geen hinder voor de

     omgeving veroorzaken.  Het onnodig laten (proef) draaien van scheepsmotoren is niet toegestaan.

i.  Er dient in de jachthaven langzaam te worden gevaren en wel zodanig dat geen hinderlijke golfslag voor andere gebruikers ontstaat.

j.  Elke schipper eigenaar, verwijdert zijn eigen huisvuil.  De natuur respecterend kan elk uit het water gehaald voorwerp op een plaats verzamelt

     en door het bestuur worden verwijderd.Art. 4  T.a.v. jachthaven / eigenaars:


a. Iedere jachteigenaar / schipper is ook in de jachthaven aansprakelijk voor zijn vaartuig en verblijft aldaar voor eigen risico, wat inhoud dat

     iedere  eigenaar /  schipper dient verzekerd te zijn tegen derden.  Hij kan ook elk ogenblik door het bestuur gevraagd worden, hier het geldig

     bewijs van af te leveren.

b. Elk zich in de jachthaven bevindend vaartuig moet in zodanige staat van onderhoud verkeren, dat het geen gevaar voor de opvarende en / of

     voor de omgeving oplevert.  Indien naar het oordeel van het bestuur of overheidsinstanties dit gevaar aanwezig is, moet het vaartuig onmiddellijk

     uit de haven verwijderd worden en zal indien de betrokkene hierin nalatig blijft, het verwijderen van het vaartuig op diens kosten plaatsvinden.

c. Iedere jachteigenaar / schipper is in de jachthaven verplicht te zorgen dat zijn jacht deugdelijk is afgemeerd, voor –en achterspring en voor –

     en achtertros met  touwen van voldoende sterkte en deugdelijkheid.  Alle schade ontstaan door het eventueel op drift gaan van zijn vaartuig

     komt voor zijn rekening.

d.Schepen met een boegspriet moeten gedurende het liggen in de haven deze gestopt hebben.  Ook andere uit het vaartuig stekende en

    gevaar opleverende objecten zijn ongeoorloofd.

e.Het bestuur heeft het recht nadere regels te stellen over toelating van pleziervaartuigen tot de haven.  Deze regels kunnen een tijdelijk

    karakter hebben.

f. Elke jachteigenaar / schipper dient zijn vaartuig te voorzien van de nodige wettelijke bepalingen en zich er ook naar te gedragen.


Ligplaatsen:


Art.5  Er zijn vaste en tijdelijke ligplaatsen


Art.6  Vaste ligplaatsen:


a. Leden van Y.M. kunnen zich voor het verkrijgen van een vaste ligplaats tot één van de bestuursleden wenden.

b. De houder van een vaste ligplaats is hiervoor liggeld verschuldigd, dat voor 1 februari van het lopende jaar moet zijn voldaan.

c. Zonder toestemming van het bestuur kan een houder van een vaste ligplaats deze niet aan derden overdragen.

d. Indien de houder van een vaste ligplaats wenst over te gaan of is overgegaan tot het aanschaffen van een ander vaartuig dan waarvoor hem

     een ligplaats werd toegewezen, dient hij met het volgende rekening te houden:de gehuurde ligplaats komt niet automatisch beschikbaar voor

     het andere vaartuig; slechts met toestemming van het bestuur kan de ligplaats worden  heringenomen. Het bestuur zal trachten indien

     noodzakelijk en mogelijk t.b.v. het andere vaartuig een andere (eventueel voorlopige) ligplaats toe te wijzen.

e. De houder van een vaste ligplaats is op eerste aanvraag van ons of namens het bestuur verplicht tot genoegdoening van het bestuur aan te

     tonen dat hij eigenaar is van het vaartuig dat de ligplaats bezit.

f. De houder van een vaste ligplaats geeft, in geval zijn vaartuig langer dan één nacht afwezig zal zijn hiervan kennis aan de havenmeester,

     onder vermelding van de vermoedelijke duur van de afwezigheid.  Het bestuur is bevoegd gedurende en voor de tijd van de

     vermoedelijke afwezigheid van het vaartuig de ligplaats aan bezoekende jachten beschikbaar te stellen.  Indien een ligplaatshouder,

     heeft  nagelaten de havenmeester te verwittigen en bij terugkomst zijn plaats ingenomen ziet, zal hij een andere plaats dienen in te nemen tot

     de passant vertrokken is en zal hiervoor bijkomend liggeld betalen.

g. Elke eigenaar / schipper is gehouden zijn stuk van de oever te onderhouden en het gras kort te houden.

h. Yachting Merelbeke voorziet elke ligplaats van meerpalen, die door de schippers dienen gebruikt.


Art. 7  Tijdelijke ligplaatsen:


a. Alvorens vaartuigen zonder vaste ligplaats een plaats innemen moeten de schippers hun schip aanleggen aan de aanlegsteiger en zich bij

     de havenmeester melden ter verkrijging van een tijdelijk ligplaats.  Voor het innemen van een ligplaats dienen de richtlijnen van de havenmeester

     te worden opgevolgd.

b. Voor vaartuigen en bemanning van z.g. “passanten” die na 17.00u in de haven verblijven moet een overnachting worden betaald

c. Wij stellen het op prijs, dat passanten voor beëindiging van hun verblijf in de jachthaven het in het clubgebouw liggende gastenboek tekenen.


Art.8  Woonboten en het permanent bewonen van een boot in de haven is verboden.


Art. 9  Indien een varend lid zijn boot en toebehoren aan derden wil uitlenen of verhuren dient hij persoonlijk het bestuur hiervan in te lichten, die op grond

van niet commerciële doeleinden en of geen lid zijnde kan weigeren.


Art.10  Elke daad waardoor de club in opspraak komt, wordt aanzien als een ernstige overtreding en kan tot schorsing leiden.


Art. 11  Het bestuur kan niet verantwoordelijk gesteld voor schade van welke aard of door welke oorzaak ook, toegebracht aan goederen of personen ook

    niet voor verlies of diefstal van enig goed.  Tenzij, één of ander het gevolg is van hun persoonlijke schuld of  grove schuld van personen in hun

    dienst of door hen aangenomen voor het uitvoeren van werkzaamheden.


Art.12  De sanitaire installatie staat ter beschikking van leden en bezoekers en dienen in staat van netheid achter gelaten na gebruik.


Art.13  De elektriciteitslevering  wordt gedaan in de verdeelkasten  aangebracht op palen.  De voorziening van palen naar de steigers dient door elke

   vaste ligplaatshouder zelf ondergronds te geschieden met het daarvoor wettelijk erkend materiaal.  Elke ligplaatshouder kan op aanvraag,

   beschikken over een aansluiting op een van de verdeelkasten zodicht als mogelijk bij zijn ligplaats. Elke kast heeft 4 aansluitingen, waarop 1 vrij

   blijft voor bezoekers. De ligplaatshouder zal er voor waken dat zijn aansluiting door middel van een slot is beveiligd, zodat niemand anders op

   zijn teller kan aansluiten, zelfs niet als hij met zijn vaartuig niet aanwezig is.  Het off plaatsen van de teller in de verdeelkast zal dus niet

   voldoende zijn, een slot is noodzakelijk. De elektriciteitsrekening van de toegewezen aansluiting en teller zal dan ook de volledige

   verantwoordelijkheid zijn van de ligplaatshouder.


Slipway:


Art.14   De slipway is voor alle effectieve leden gratis. Toegetreden leden slipway gebruikers betalen jaarlijks een bijdrage en kunnen deelnemen aan

    alle aktiviteiten van de club. Na betaling van hun jaarlijkse bijdrage hebben zij ook het vrije gebruik van de slipway. Het bijdrage bedrag wordt elk

    jaar door het bestuur vooropgesteld. Sporadische gebruikers betalen per gebruik een bedrag bepaald door het bestuur.


Art.15  Trailers dienen langs de baan geparkeerd worden. Op de daartoe voorziene plaatsen.

   Overtreders worden gewoon het gebruik van de slipway ontzegd.


Art.16  Iedere boot die te water gelaten wordt moet wettelijk in orde zijn voor de (water-) wegen en neemt steeds de nodige en voldoende zorg in acht.


Art.17.  De jachtclub en zijn vertegenwoordigers zijn op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor ongevallen en – of schades veroorzaakt door het

    gebruik van de slipway.  Elke schade die veroorzaakt wordt door de gebruiker van de slipway ten nadele van Yachting Merelbeke zal door

    deze gebruiker vergoed worden.


Slotbepalingen:


Art.18 Overtreding van dit reglement kan uitsluiting van de toegang tot de jachthaven door het bestuur ten gevolge hebben.


Art.19 Dit reglement wordt geacht in werking te zijn getreden op 1/04/1994 en gewijzigd door goedkeuring van de algemene verandering 13/03/2009de voorzitter